संस्कृत शब्द​ त्यजतु का अर्थ (Meaning of Samskrit word tyajatu)

त्यजतु

वर्णविच्छेदः – त् + य् + अ + ज् + अ + त् + उ
एकवचनम् प्रथम​ पुरुषः क्रियापदम्
  • कृपया मां त्यजतु।

हिन्दी में अर्थ​

छोड़ दो

Meaning in English

leave (imperative)