संस्कृत शब्द​ तिष्ठ का अर्थ (Meaning of Samskrit word tiShTha)

तिष्ठ

वर्णविच्छेदः – त् + इ + ष् + ठ् + अ
एकवचनम् पुरुषः — मध्यमः क्रियापदम्
  • त्वं तिष्ठ​​​।
  • त्वं मा तिष्ठ​​​।

हिन्दी में अर्थ​

प्रतीक्षा करो, ठहरो

Meaning in English

wait, stay (imperative)