संस्कृत शब्द​ तौ का अर्थ (Meaning of Samskrit word tau)

तौ

वर्णविच्छेदः – त् + औ
द्विवचनम् पुँल्लिङ्गम् सर्वनाम
  • तौ अपठताम्।
  • तौ गच्छतः।
  • तौ गीताचार्यं नमतः।
  • रामस्य पुत्रौ लवकुशौ। तौ सुन्दरौ, शूरौ, चतुरौ च​। तौ सीतायाः पुत्रौ। वाल्मीकेः प्रियशिष्यौ।

हिन्दी में अर्थ​

वे दोनों

Meaning in English

both, they (two males)