संस्कृत शब्द​ तस्याः का अर्थ (Meaning of Samskrit word tasyAH)

तस्याः

वर्णविच्छेदः – त् + अ + स् + य् + आः
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् षष्ठी विभक्तिः
  • तस्याः नाम गीता।
  • तस्याः इच्छां ज्ञात्वा कश्चन महात्मा उक्तवान्।

हिन्दी में अर्थ​

उसका, उसकी, उसके

Meaning in English

her