संस्कृत शब्द​ तम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word tam)

तम्

वर्णविच्छेदः – त् + अ + म्
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः सर्वनाम
  • हनुमान् प्रीत्या तम् आलिङ्गितवान्।

हिन्दी में अर्थ​

उसे, उन्हें

Meaning in English

him