संस्कृत शब्द​ स्यूताः का अर्थ (Meaning of Samskrit word syUtAH)

स्यूताः

वर्णविच्छेदः – स् + य् + ऊ + त् + आः
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा मूलशब्दः — स्यूत
  • एते स्यूताः सन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

थैले

Meaning in English

bags