संस्कृत शब्द​ स्वास्थ्यवर्धकम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word svAsthyavardhakam)

स्वास्थ्यवर्धकम्

वर्णविच्छेदः – स् + व् + आ + स् + थ् + य् + अ + व् + अ + र् + ध् + अ + क् + अ + म्
  • दुग्धात् उत्पन्नं तक्रं घृतं च स्वास्थ्यवर्धकम् इति वैद्याः कथयन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

स्वास्थ्यवर्धक

Meaning in English

beneficial for health