संस्कृत शब्द​ स्त्रियः का अर्थ (Meaning of Samskrit word striyaH)

स्त्रियः

वर्णविच्छेदः – स् + त् + र् + इ + य् + अः
बहुवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा मूलशब्दः — स्त्री
  • अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

महिलाएँ

Meaning in English

women