संस्कृत शब्द​ सिंहराजः का अर्थ (Meaning of Samskrit word siMharAjaH)

सिंहराजः

वर्णविच्छेदः – स् + इं + ह् + अ + र् + आ + ज् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • तस्य परोपकारबुद्धिं दृष्ट्वा सिंहराजः तस्मै पारितोषिकं ददाति।

हिन्दी में अर्थ​

सिंह राजा

Meaning in English

the lion king