संस्कृत शब्द​ श्वश्रूः का अर्थ (Meaning of Samskrit word shvashrUH)

श्वश्रूः

वर्णविच्छेदः – श् + व् + अ + श् + र् + ऊः
  • द्रौपद्याः श्वश्रूः कुन्ती अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

सास

Meaning in English

mother-in-law