संस्कृत शब्द​ शिक्षिका का अर्थ (Meaning of Samskrit word shikShikA)

शिक्षिका

वर्णविच्छेदः – श् + इ + क् + ष् + इ + क् + आ
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • सा शिक्षिका अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

शिक्षिका

Meaning in English

teacher (female)