संस्कृत शब्द​ शब्दान् का अर्थ (Meaning of Samskrit word shabdAn)

शब्दान्

वर्णविच्छेदः – श् + अ + ब् + द् + आ + न्
  • अधोनिर्दिष्टान् शब्दान् क्रमेण लिखत​।

हिन्दी में अर्थ​

शब्दों को

Meaning in English

(to) words