संस्कृत शब्द​ सन्तोषेण का अर्थ (Meaning of Samskrit word santoSheNa)

सन्तोषेण

वर्णविच्छेदः – स् + अ + न् + त् + ओ + ष् + ए + ण् + अ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् तृतीया विभक्तिः
  • सर्वे सन्तोषेण अयोध्यां प्रति गच्छन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

संतोषपूर्वक

Meaning in English

with satisfaction