संस्कृत शब्द​ सम्मानाय का अर्थ (Meaning of Samskrit word sammAnAya)

सम्मानाय

वर्णविच्छेदः – स् + अ + म् + म् + आ + न् + आ + य् + अ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — चतुर्थी मूलशब्दः — सम्मान
  • नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती।

हिन्दी में अर्थ​

सम्मान के लिए

Meaning in English

for honor, for respect