संस्कृत शब्द​ सज्जनान् का अर्थ (Meaning of Samskrit word sajjanAn)

सज्जनान्

वर्णविच्छेदः – स् + अ + ज् + ज् + अ + न् + आ + न्
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
  • देवः सज्जनान् दुष्टेभ्यः रक्षति।

हिन्दी में अर्थ​

सज्जनों को

Meaning in English

to the virtuous, to the righteous