संस्कृत शब्द​ सैन्येन का अर्थ (Meaning of Samskrit word sainyena)

सैन्येन

वर्णविच्छेदः – स् + ऐ + न् + य् + ए + न् + अ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — तृतीया
  • लक्ष्मणः सैन्येन सह आगच्छति।

हिन्दी में अर्थ​

सेना

Meaning in English

army