संस्कृत शब्द​ सैनिकान् का अर्थ (Meaning of Samskrit word sainikAn)

सैनिकान्

वर्णविच्छेदः – स् + ऐ + न् + इ + क् + आ + न्
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
  • सैनिकान् विना देशरक्षणं न भवति।

हिन्दी में अर्थ​

सैनिकें

Meaning in English

soldiers

बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
  • राजा सैनिकान् आदिष्टवान्।

हिन्दी में अर्थ​

सैनिकों (को)

Meaning in English

(to) the soldiers