संस्कृत शब्द​ सैनिकाः का अर्थ (Meaning of Samskrit word sainikAH)

सैनिकाः

वर्णविच्छेदः – स् + ऐ + न् + इ + क् + आः
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • सैनिकाः देशम् अरक्षन्।
  • सैनिकाः युद्धं कर्तुम् इच्छन्ति।
  • सैनिकाः शत्रुभ्यः राष्ट्रं रक्षन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

दो से अधिक सैनिक

Meaning in English

more than two soldiers