संस्कृत शब्द​ सामान्या का अर्थ (Meaning of Samskrit word sAmAnyA)

सामान्या

वर्णविच्छेदः – स् + आ + म् + आ + न् + य् + आ
  • इयं सामान्या पाठशाला नास्ति।

हिन्दी में अर्थ​

सामान्य

Meaning in English

ordinary