संस्कृत शब्द​ रिक्तस्थानम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word riktasthAnam)

रिक्तस्थानम्

वर्णविच्छेदः – र् + इ + क् + त् + अ + स् + थ् + आ + न् + अ + म्
एकवचनम् नपुंसकलिङ्गम् विभक्तिः — द्वितीया
  • रिक्तस्थानम् उचितैः पदैः पूरयत​।

हिन्दी में अर्थ​

रिक्त स्थान को

Meaning in English

(to) the blank