संस्कृत शब्द​ रमायाः का अर्थ (Meaning of Samskrit word ramAyAH)

रमायाः

वर्णविच्छेदः – र् + अ + म् + आ + य् + आः
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — षष्ठी
  • कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सञ्जातः।

हिन्दी में अर्थ​

रमा के

Meaning in English

Ramaa's