संस्कृत शब्द​ रचयिष्यामि का अर्थ (Meaning of Samskrit word rachayiShyAmi)

रचयिष्यामि

वर्णविच्छेदः – र् + अ + च् + अ + य् + इ + ष् + य् + आ + म् + इ
एकवचनम् उत्तम​ पुरुषः क्रियापदम्
  • जनाः नद्याः तरणं कर्तुं कष्टम् अनुभवन्ति। अतः अहम् अत्र सेतुं रचयिष्यामि।

हिन्दी में अर्थ​

बनाऊँगा/बनाऊँगी

Meaning in English

will build