संस्कृत शब्द​ राष्ट्रं का अर्थ (Meaning of Samskrit word rAShTraM)

राष्ट्रं

वर्णविच्छेदः – र् + आ + ष् + ट् + र् + अं
  • सैनिकाः शत्रुभ्यः राष्ट्रं रक्षन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

राष्ट्र

Meaning in English

nation