संस्कृत शब्द​ रामं का अर्थ (Meaning of Samskrit word rAmaM)

रामं

वर्णविच्छेदः – र् + आ + म् + अं
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
  • लवकुशौ रामं नमस्कुरुतः।

हिन्दी में अर्थ​

राम को

Meaning in English

to Rama