संस्कृत शब्द​ पुत्र्या का अर्थ (Meaning of Samskrit word putryA)

पुत्र्या

वर्णविच्छेदः – प् + उ + त् + र् + य् + आ
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — तृतीया मूलशब्दः — पुत्री
  • तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्।

हिन्दी में अर्थ​

बेटी

Meaning in English

daughter