संस्कृत शब्द​ पुत्र का अर्थ (Meaning of Samskrit word putra)

पुत्र

वर्णविच्छेदः – प् + उ + त् + र् + अ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् सम्बोधनम्
  • पुत्र​, कन्याकुमारीविषये एका कथा अस्ति। किं त्वं जानासि? — न​। सा कथा एतस्मिन् पुस्तके नास्ति।

हिन्दी में अर्थ​

पुत्र, बेटा

Meaning in English

son