संस्कृत शब्द​ प्रतीकम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word pratIkam)

प्रतीकम्

वर्णविच्छेदः – प् + र् + अ + त् + ई + क् + अ + म्
  • धेनुः भारतीयसंस्कृतेः प्रतीकम्।

हिन्दी में अर्थ​

प्रतीक

Meaning in English

a symbol