संस्कृत शब्द​ प्रसादं का अर्थ (Meaning of Samskrit word prasAdaM)

प्रसादं

वर्णविच्छेदः – प् + र् + अ + स् + आ + द् + अं
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — द्वितीया
  • अहं देवालयात् प्रसादं स्वीकरोमि।

हिन्दी में अर्थ​

प्रसाद

Meaning in English

Prasadam (offering to the God/Goddess)