संस्कृत शब्द​ प्राणान् का अर्थ (Meaning of Samskrit word prANAn)

प्राणान्

वर्णविच्छेदः – प् + र् + आ + ण् + आ + न्
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
  • सः शौर्येण युद्धं कृत्वा प्राणान् त्यक्तवान्।

हिन्दी में अर्थ​

प्राण​

Meaning in English

life