संस्कृत शब्द​ पिकः का अर्थ (Meaning of Samskrit word pikaH)

पिकः

वर्णविच्छेदः – प् + इ + क् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • पिकः काकसदृशः अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

कोयल​

Meaning in English

cuckoo