संस्कृत शब्द​ पिब का अर्थ (Meaning of Samskrit word piba)

पिब

वर्णविच्छेदः – प् + इ + ब् + अ
एकवचनम् मध्यम​ पुरुषः क्रियापदम्
लकारः — लोट्
  • "वत्से, दुग्धम् अवश्यं पिब​" इति पितामहः स्मारितवान्।

हिन्दी में अर्थ​

पीओ

Meaning in English

drink (imperative)