संस्कृत शब्द​ पश्यामि का अर्थ (Meaning of Samskrit word pashyAmi)

पश्यामि

वर्णविच्छेदः – प् + अ + श् + य् + आ + म् + इ
  • अहं नेत्राभ्याम् पश्यामि।

हिन्दी में अर्थ​

देखता हूँ

Meaning in English

(I) see