संस्कृत शब्द​ पाचिका का अर्थ (Meaning of Samskrit word pAchikA)

पाचिका

वर्णविच्छेदः – प् + आ + च् + इ + क् + आ
स्त्रीलिङ्गम्
  • मम नाम लता। अहं पाचिका। अहं पचामि।

हिन्दी में अर्थ​

रसोइया

Meaning in English

cook