संस्कृत शब्द​ न्यायवादिनी का अर्थ (Meaning of Samskrit word nyAyavAdinI)

न्यायवादिनी

वर्णविच्छेदः – न् + य् + आ + य् + अ + व् + आ + द् + इ + न् + ई
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम्
  • न्यायवादिनी वादं कृतवती।

हिन्दी में अर्थ​

महिला वकील

Meaning in English

female advocate