संस्कृत शब्द​ निर्माता का अर्थ (Meaning of Samskrit word nirmAtA)

निर्माता

वर्णविच्छेदः – न् + इ + र् + म् + आ + त् + आ
  • लोहपात्राणां निर्माता लोहकारः।

हिन्दी में अर्थ​

निर्माता

Meaning in English

maker, manufacturer