संस्कृत शब्द​ नीतिमान् का अर्थ (Meaning of Samskrit word nItimAn)

नीतिमान्

वर्णविच्छेदः – न् + ई + त् + इ + म् + आ + न्
  • सः नीतिमान्, शास्त्रविद्, धार्मिकश्च आसीत्।

हिन्दी में अर्थ​

नैतिक

Meaning in English

ethical