संस्कृत शब्द​ नगर्याः का अर्थ (Meaning of Samskrit word nagaryAH)

नगर्याः

वर्णविच्छेदः – न् + अ + ग् + अ + र् + य् + आः
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् षष्ठी विभक्तिः
  • नगर्याः नाम मथुरा अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

नगरी का/के/की

Meaning in English

of the city