संस्कृत शब्द​ नद्याः का अर्थ (Meaning of Samskrit word nadyAH)

नद्याः

वर्णविच्छेदः – न् + अ + द् + य् + आः
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — षष्ठी
  • जनाः नद्याः तरणं कर्तुं कष्टम् अनुभवन्ति। अतः अहम् अत्र सेतुं रचयिष्यामि।

हिन्दी में अर्थ​

नदी

Meaning in English

river

एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — पञ्चमी
  • गोपिकाः नद्याः जलम् आनयन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

नदी

Meaning in English

river