संस्कृत शब्द​ नद्यः का अर्थ (Meaning of Samskrit word nadyaH)

नद्यः

वर्णविच्छेदः – न् + अ + द् + य् + अः
बहुवचनम् स्त्रीलिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • एताः नद्यः इतः वहन्ति।
  • गिरिभ्यः नद्यः प्रवहन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

नदियाँ

Meaning in English

rivers