संस्कृत शब्द​ नृत्यात् का अर्थ (Meaning of Samskrit word nRRityAt)

नृत्यात्

वर्णविच्छेदः – न् + ऋ + त् + य् + आ + त्
एकवचनम् विभक्तिः — पञ्चमी
  • झटिति सः नृत्यात् विरतः अभवत्।

हिन्दी में अर्थ​

नृत्य से

Meaning in English

from dance