संस्कृत शब्द​ नृत्यामि का अर्थ (Meaning of Samskrit word nRRityAmi)

नृत्यामि

वर्णविच्छेदः – न् + ऋ + त् + य् + आ + म् + इ
  • अहं नृत्यामि।

हिन्दी में अर्थ​

नृत्य कर रहा/रही हूँ

Meaning in English

am dancing