संस्कृत शब्द​ नृपः का अर्थ (Meaning of Samskrit word nRRipaH)

नृपः

वर्णविच्छेदः – न् + ऋ + प् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • नृपः सेवकाभ्यां गच्छति।
  • कश्चन नृपः कलाकारान् सम्मानयति स्म​।

हिन्दी में अर्थ​

राजा

Meaning in English

king