संस्कृत शब्द​ मृत्युः का अर्थ (Meaning of Samskrit word mRRityuH)

मृत्युः

वर्णविच्छेदः – म् + ऋ + त् + य् + उः
  • कन्यायाः ऋते अन्यस्मात् मम मृत्युः न भवेत्।

हिन्दी में अर्थ​

मृत्यु

Meaning in English

death