संस्कृत शब्द​ मूर्च्छितः का अर्थ (Meaning of Samskrit word mUrchChitaH)

मूर्च्छितः

वर्णविच्छेदः – म् + ऊ + र् + च् + छ् + इ + त् + अः
  • युद्धे भवान् मूर्च्छितः आसीत्।

हिन्दी में अर्थ​

मूर्च्छित, बेहोश

Meaning in English

unconscious, fainted