संस्कृत शब्द​ मोहिनीरूपं का अर्थ (Meaning of Samskrit word mohinIrUpaM)

मोहिनीरूपं

वर्णविच्छेदः – म् + ओ + ह् + इ + न् + ई + र् + ऊ + प् + अं
  • नारायणः मोहिनीरूपं धृत्वा आगतवान्।

हिन्दी में अर्थ​

मोहिनी रूप

Meaning in English

the form of Mohini (a female form taken by Lord Vishnu)