संस्कृत शब्द​ मयूराः का अर्थ (Meaning of Samskrit word mayUrAH)

मयूराः

वर्णविच्छेदः – म् + अ + य् + ऊ + र् + आः
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • वृक्षस्य अधः चत्वारः मयूराः नृत्यन्ति।
  • मेघं दृष्ट्वा अरण्येषु मयूराः नृत्यन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

दो से अधिक​ मोर

Meaning in English

peacocks