संस्कृत शब्द​ मन्दं का अर्थ (Meaning of Samskrit word mandaM)

मन्दं

वर्णविच्छेदः – म् + अ + न् + द् + अं
अव्ययम्
  • गजः मन्दं गच्छति।
  • भवान् बहु मन्दं चलति।
  • अहं मन्दं चलामि, परन्तु अहं निरन्तरं चलामि।

हिन्दी में अर्थ​

धीरे-धीरे

Meaning in English

slowly