संस्कृत शब्द​ महाराजस्य का अर्थ (Meaning of Samskrit word mahArAjasya)

महाराजस्य

वर्णविच्छेदः – म् + अ + ह् + आ + र् + आ + ज् + अ + स् + य् + अ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — षष्ठी
  • सः स्वकीयम् अविवेकं ज्ञात्वा महाराजस्य पादयोः पतित्वा क्षमां प्रार्थितवान्।

हिन्दी में अर्थ​

महाराजा के

Meaning in English

Maharaja's