संस्कृत शब्द​ महानुभावाः का अर्थ (Meaning of Samskrit word mahAnubhAvAH)

महानुभावाः

वर्णविच्छेदः – म् + अ + ह् + आ + न् + उ + भ् + आ + व् + आः
  • ते महानुभावाः सर्वदा प्रातस्स्मरणीयाः चिरस्मरणीयाः साक्षाद्देवा एव सन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

महापुरुष, उच्च विचारवाला और सत्यनिष्ठ

Meaning in English

gentlemen