संस्कृत शब्द​ मातुलः का अर्थ (Meaning of Samskrit word mAtulaH)

मातुलः

वर्णविच्छेदः – म् + आ + त् + उ + ल् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • अभिमन्योः मातुलः वासुदेवः अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

मामा

Meaning in English

maternal uncle